Cymraeg

Mae Ombwdsmon y Gyfraith yn gynllun annibynnol ac amhleidiol a sefydlwyd i helpu datrys anghydfodau gwasanaeth cyfreithiol. Mae ein gwasanaeth am ddim i gwsmeriaid. Pan fyddwn yn derbyn cwynion, byddwn yn edrych ar y ffeithiau ym mhob achos ac yn pwyso a mesur y sylwadau gennych chi a’ch darparwr gwasanaeth. Defnyddiwch yr adran hon i ddysgu mwy am: wneud cwyn i ni; ein rheolau; sut ydym yn datrys cwynion; a sut i gwyno i’ch darparwr gwasanaeth.

Pwy all ddefnyddio’n gwasanaeth?

.

Y cyhoedd

Mae’n well gennym os ydych yn dod atom yn uniongyrchol, ond gallwch ofyn i ffrind, perthynas neu rywun arall i gysylltu ar eich rhan (byddwn angen i chi roi gwybod i ni fod gan yr unigolyn hwn eich caniatâd i siarad â ni’n uniongyrchol). Does dim angen i chi ddefnyddio darparwr gwasanaeth i gwyno i ni, ond os byddwch, efallai y bydd yn codi ffi arnoch.

Elusennau, clybiau ac ymddiriedolaethau

Elusennau, clybiau neu gymdeithasau gydag incwm blynyddol o lai nag £1 miliwn; neu ymddiriedolwr ymddiriedolaeth gydag asedau net sy’n werth llai nag £1 miliwn.

Busnesau bach iawn

Ni ddylent fod yn cyflogi mwy na naw o staff llawn amser ac ni ddylai eu trosiant blynyddol fod dros €2 filiwn neu gyfanswm mantolen sy’n fwy na €2 filiwn.

Buddiolwyr

Os yw rhywun wedi marw, ac mae problem gyda’r ewyllys neu ystâd, efallai y gallwn helpu os ydych yn fuddiolwr i’r ystâd.

Pa ddarparwyr gwasanaeth allwch chi ymchwilio iddynt?

Gallwn ymchwilio i gwynion am bob math o ddarparwyr gwasanaeth cyfreithiol a reoleiddir: twrneiod, bargyfreithwyr, trawsgludwyr trwyddedig, twrneiod cost, gweithredwyr cyfreithiol, notarïaid, cyfreithwyr patent, cyfreithwyr nod masnach, cwmnïau cyfreithiol a chwmnïau yn darparu gwasanaethau cyfreithiol, fel rhai cyfrifwyr. Gallwn hefyd ddelio â chwynion am Gwmnïau Rheoli Hawliadau awdurdodedig. Dylai darparwyr gwasanaethau cyfreithiol rheoledig roi gwybod i chi am Ombwdsmon y Gyfraith, sy’n un ffordd o roi gwybod i chi os gallwn ni ymchwilio i’w gwasanaeth.

Pryd allwch chi roi gwybod i ni am eich cwyn?

Os oes gennych broblem gyda gwasanaeth cyfreithiol – er enghraifft, os ydych wedi derbyn gwasanaeth gwael wrth brynu neu werthu tŷ neu wneud hawliad anaf personol. Neu os ydych wedi cael problem gyda’ch cwmni rheoli hawliadau – er enghraifft, os derbynioch wasanaeth gwael pan wnaethoch hawliad PPI neu hawliad anaf personol – yn fe hoffem glywed gennych cyn gynted â phosibl.
Dim ond wedi bodloni meini prawf penodol y gallwn eich helpu i ddatrys y broblem gyda’ch darparwr gwasanaeth cyfreithiol/cwmni rheoli hawliadau.

Cysylltwch â'ch darparwr gwasanaeth i ddechrau

Dim ond wedi i chi wneud cwyn i’ch darparwr gwasanaeth allwn ni ddechrau ymchwilio i’r broblem. Mae ganddynt hyd at wyth wythnos i ymateb. Os nad ydych yn fodlon â’r ymateb terfynol, neu os nad ydynt wedi ymateb o fewn wyth wythnos, gallwch ofyn i ni ymchwilio i’r mater.

Os ydych chi eisoes wedi cwyno i’ch darparwr gwasanaeth ond heb dderbyn ymateb, gwiriwch eu bod wedi derbyn eich cwyn.

Arhoswch am eu hymateb terfynol

Dylai eu hymateb terfynol roi gwybod i chi nad oes ganddynt ddim byd arall i’w ddweud mewn ymateb i’ch cwyn ac, os ydych yn dal yn anfodlon gyda’r ymateb, i gysylltu ag Ombwdsmon y Gyfraith.

Cysylltwch â ni cyn gynted ag y gallwch wedi ceisio datrys eich cwyn gyda’r darparwr gwasanaeth – peidiwch ag oedi.

Amserlenni

Fel arfer, gallwch ofyn i ni edrych ar eich cwyn os yw’n bodloni’r tri amod isod:

 1. Mae’r broblem, neu pryd y dysgoch amdani, wedi digwydd wedi 5 Hydref 2010; ac
 2. Rydych yn cyfeirio eich cwyn at Ombwdsmon y Gyfraith o fewn un o’r canlynol:
  • Chwe blynedd o pan ddigwyddodd y broblem; neu
  • Tair blynedd o pryd y dysgoch amdani; ac
 3. Rydych yn cyfeirio eich cwyn atom o fewn chwe mis i ymateb terfynol eich darparwr gwasanaeth

Cyn y gallwn helpu gyda’ch cwyn, bydd angen i chi:

 • fod eisoes wedi cwyno i ddarparwr y gwasanaeth cyfreithiol;
 • fod yn gwybod ar ba ddyddiad y digwyddodd y broblem a’r dyddiadau pan wnaethoch chi’ch cwyn;
 • fod â’r llythyr cwyn ac ymateb terfynol y darparwr gwasanaeth ar gael i’w hanfon atom;
 • ddarparu eich cyfeiriad e-bost a gwybodaeth gyswllt arall i ni.

Os nad ydych yn fodlon â gwasanaeth cyfreithiol a dderbynioch gallwch wneud cwyn. Ffoniwch ni ar y rhif canlynol

Sut ydyn ni’n datrys cwynion?

 • Mae pob cwyn a dderbyniwn yn mynd trwy broses sy’n sicrhau ei bod yn cael ei thrin yn deg a chyson.
 • Bydd y tri cham isod yn rhoi gwybod mwy i chi am beth sy’n digwydd wedi i chi roi gwybod i ni am eich cwyn.
1

Asesiad

Ein cam cyntaf yw gwirio y gallwn helpu datrys eich problem, felly byddwn yn gofyn amdanoch chi, eich darparwr gwasanaeth, a’r amserlenni i sicrhau bod gennym y grymoedd i ymchwilio i’ch cwyn.

Byddwn yn gofyn i chi anfon copi atom o’ch cwyn a’r ymateb terfynol gan y darparwr gwasanaeth.

2

Ymchwiliad

Os gallwn ymchwilio i’ch problem, bydd eich achos yn cael ei basio ymlaen i ymchwilydd fydd yn edrych ar y ffeithiau ac yn llunio barn annibynnol am beth sydd wedi digwydd.

Weithiau, wedi i ni edrych ar y ffeithiau, byddwn yn gweld na chynigiwyd gwasanaeth gwael. Os byddwn yn canfod y darparwyd gwasanaeth gwael, byddwn yn gyntaf yn ceisio’ch helpu chi a’ch darparwr gwasanaeth i ddatrys y mater yn fuan ac yn anffurfiol. Mae’n well i bawb, ac yn gynt, os gellir dod i gytundeb cyfeillgar.

3

Datrys cwynion

O gychwyn yr ymchwiliad, byddwn yn chwilio am gyfleoedd i ddatrys eich problem yr ydych chi a’ch darparwr gwasanaeth yn gallu cytuno iddi, er mwyn datrys eich cwyn cyn gynted â phosibl.

Os nad yw hyn yn bosibl, bydd eich ymchwilydd yn ysgrifennu adroddiad a allai gynnig datrysiad neu gamau y dylai’r darparwr gwasanaeth gymryd. Byddwn yn anfon copi o’r adroddiad i chi a’ch darparwr gwasanaeth i chi roi gwybod i ni beth yw eich barn. Efallai y bydd angen ombwdsmon i wneud penderfyniad a fydd, wedi penderfynu arno, yn derfynol a rhwymol. Gallai penderfyniad ombwdsmon fod yn llai ffafriol na’r argymhelliad a gynigir gan yr ymchwilydd.

Ffoniwch ni

0300 555 0333

Rydym ar agor 8:30am – 5:30pm Llun i Wener.

Ni fydd galwadau yn costio dim mwy na rhai i rifau daearyddol cenedlaethol (yn dechrau gyda 01 neu 02) o ffonau symudol a llinellau tir. Os ydych yn ffonio o dramor, ffoniwch: +44 121 245 3050

Ar gyfer ein minicom, ffoniwch: 0300 555 1777

Gwneud cwyn

Rydyn ni am wneud yn siŵr mai ni yw’r bobl iawn yr ydych chi’n mynd i gyda’ch cwyn. I fod yn siŵr, rydym yn gofyn i chi lenwi’r holiadur hwn. Cyn i chi wneud hynny, mae angen i ni esbonio’r hyn y gallwn ni ei helpu ag ef. Fel yr Ombwdsmon Cyfreithiol, rydym ond yn gallu delio â chwynion am ddarparwyr gwasanaethau cyfreithiol sy’n cael eu rheoleiddio yn unig, gan nad yw pob darparwr gwasanaethau cyfreithiol yn cael eu rheoleiddio. Y rhai sy’n fwyaf tebygol o gael eu rheoleiddio yw cyfreithwyr, bargyfreithwyr, swyddogion cyfreithiol a thrawsgludwyr trwyddedig. I weld y rhestr lawn, cliciwch yma.

Yn y rhan fwyaf o achosion, yn gyntaf mae’n rhaid ichi godi cwyn gyda’r person a roddodd y gwasanaeth cyfreithiol i chi cyn i chi ddod i ni, ond rydym yn sylweddoli bod hynny’n anodd neu’n amhosibl weithiau.

Bydd angen i chi ddarparu dogfennau a gwybodaeth bersonol. Os nad ydych am lenwi’r ffurflen ar-lein, gallwch hefyd ei lawrlwytho a’i hanfon drwy e-bost.

Llenwi’r holiadur

Yma i helpu

Mae ein taflen ‘Yma i helpu’ yn esbonio’r math o gwynion cyfreithiol y gallwn ddelio â nhw, a manylion rhai o’r mathau cyffredin o gwynion y byddwn yn delio â nhw. Mae wedi ei chynllunio i gyflwyno mewn termau cyffredinol sut allwn ni helpu datrys cwynion.

Yma i helpu (pdf – du a gwyn i’w argraffu – agor mewn ffenestr newydd)

Cynllun Iaith Gymraeg

Lluniwyd y cynllun dan ofynion Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac mewn ymgynghoriad â Bwrdd yr Iaith Gymraeg cyn ei gyhoeddi.
Mae‟n disgrifio sut y byddwn, wrth ddarparu gwasanaethau i‟r cyhoedd yng Nghymru, yn gweithredu‟r egwyddor y byddwn yn trin y Gymraeg a‟r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal cyn belled ag y bo‟n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol.
Paratowyd y cynllun hwn yn unol ag Adrannau 12 i 14 y Ddeddf – ac yn unol âchanllawiau a gyhoeddwyd gan Fwrdd yrIaith Gymraeg o dan Adran 9 y Ddeddf. Daeth yn weithredol ar 11/05/2011.

Cynllun-Gymraeg-terfynol (pdf – agor mewn ffenestr newydd)

Pethau pwysig i wybod am sut fyddwn ni’n trin eich gwybodaeth

 • Gall unrhyw alwad i Ombwdsmon y Gyfraith gael ei recordio, monitro a’i defnyddio ar gyfer dibenion monitro.
 • Mae’r holl ddogfennau papur a anfonir atom trwy’r post yn cael eu carpio, felly danfonwch gopïau atom yn unig a chadw’r rhai gwreiddiol i chi’ch hun.
 • Gallwn rannu eich gwybodaeth gyda thrydydd partïon eraill fel rheolyddion cymeradwy ac ar gyfer dibenion ymchwil.
 • Bydd Ombwdsmon y Gyfraith yn rhannu gwybodaeth a ddarparoch gydag eraill sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r ymchwiliad i’ch cwyn, ar sail gyfrinachol, yn cynnwys y cyfreithiwr neu gwmni cyfreithiol a rheolyddion, megis yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr neu’r Rheoleiddiwr Rheoli Hawliadau.
 • Dylid trin gwybodaeth a roddir i chi gan Ombwdsmon y Gyfraith yn ystod yr ymchwiliad i’ch cwyn yn gyfrinachol ac ni ddylid ei phasio ymlaen i unrhyw un arall.