Yma i helpu

Gall yr Ombwdsmon cyfreithiol eich helpu i ddatrys eich cwyn am wasanaethau cyfreithiol.

Yr hyn a wnawn

Mae'r Ombwdsmon Cyfreithiol yn datrys cwynion am wasanaethau cyfreithiol.

Efallai bod eich darparwr gwasanaeth cyfreithiol wedi methu â gwneud yr hyn y cytunasant ag ef, wedi bod yn araf yn ymateb, neu wedi cynyddu ei daliadau heb esbonio pam.

Efallai eich bod yn credu eich bod wedi cael eich gwrthod gwasanaeth cyfreithiol yn afresymol neu wedi cael eich pwyso i dderbyn gwasanaeth nad oeddech ei eisiau. 

Byddwn yn ymchwilio i'ch cwyn ac yn edrych ar yr holl ffeithiau i gyrraedd canlyniad teg. Rydym yn annibynnol, yn ddiduedd ac nid ydym yn cymryd ochrau. Mae ein gwasanaeth hefyd am ddim i gwsmeriaid.

Os byddwn yn penderfynu bod y gwasanaeth a gawsoch yn afresymol, gallwn sicrhau bod eich darparwr gwasanaeth cyfreithiol yn ei wneud yn iawn. 

Pa faterion y gallwn ni helpu i'w datrys?

Gallwn ymchwilio i lawer o wahanol fathau o gwynion am wasanaethau cyfreithiol, fel y ffordd y mae darparwr gwasanaethau cyfreithiol wedi delio â mater ewyllys neu deuluol, os ydych chi wedi cael gwasanaeth gwael wrth brynu neu werthu tŷ, neu wedi gwneud cais am anaf personol. 

Gallwn ymchwilio i gwynion am bob math o ddarparwyr gwasanaethau cyfreithiol: cyfreithwyr, bargyfreithwyr, trawsgludwyr trwyddedig, cyfreithwyr cost, gweithredwyr cyfreithiol, notariaid, twrneiod patent, twrneiod nodau masnach, cwmnïau'r gyfraith a chwmnïau sy'n darparu gwasanaethau cyfreithiol. 

I gael gwybod a allwn helpu, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt sydd ar ddiwedd y daflen hon. 

Pwy sy'n gallu defnyddio ein gwasanaeth?

Holl aelodau'r cyhoedd a busnesau bach iawn, elusennau, clybiau ac ymddiriedolaethau. 

Mae'n well gennym i chi ddod atom ni'n uniongyrchol, ond gallwch ofyn i ffrind, perthynas neu unrhyw un arall gysylltu â ni ar eich rhan. Bydd angen ichi ddweud wrthym bod y person hwn yn cael eich caniatâd i siarad â ni yn uniongyrchol.

Beth os na allwn ni helpu?

Os na allwn ni helpu, gallwn ni eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau eraill a allai fod yn gallu gwneud hynny. Gall yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr a Bwrdd Safonau'r Bar, er enghraifft, ymdrin â materion sydd y tu hwnt i'n pwerau ni.

Dyma'r camau y mae angen i chi eu cymryd

Cam 1: dweud wrth eich darparwr gwasanaeth cyfreithiol

Dylai eich darparwr gwasanaethau cyfreithiol roi gwasanaeth rhesymol i chi a'ch trin yn deg. Ond weithiau mae pethau'n mynd o chwith. 

Os ydych yn anhapus gyda'r gwasanaeth a gawsoch, dywedwch wrth eich darparwr gwasanaethau cyfreithiol fel eu bod yn cael cyfle i unioni pethau. Dylai pob darparwr gwasanaeth cyfreithiol egluro sut mae ei weithdrefn ymdrin â chwynion ei hun yn gweithio. 

Mae'n rhaid i chi roi cyfle i'ch darparwr gwasanaeth cyfreithiol ddatrys eich cwyn cyn y gallwn ni fod yn gysylltiedig. Gwnewch eich cwyn i'r cyfreithiwr cyn gynted ag y byddwch yn ymwybodol bod problem – peidiwch â'i gadael yn rhy hir. 

Os ydych chi'n cael anhawster yn cysylltu â'ch darparwr gwasanaethau cyfreithiol ac nad ydych yn siŵr beth i'w wneud nesaf, cysylltwch â ni.  

Cam 2: Rhowch amser i'ch darparwr gwasanaethau cyfreithiol ddatrys pethau

Dylech ganiatáu hyd at wyth wythnos i'ch darparwr gwasanaethau cyfreithiol ddatrys eich cwyn. Os na fyddant yn delio â'r gŵyn er boddhad i chi yn ystod y cyfnod hwnnw, gallwch ein cynnwys ni.

Cam 3: Dod â'ch cwyn atom ni

Dewch atom cyn gynted ag y gallwch ar ôl ceisio datrys pethau gyda'ch cyfreithiwr. Os nad ydych yn hapus â'u hymateb terfynol, mae gennych hyd at chwe mis o ddyddiad eu hymateb terfynol i ddod â'ch cwyn atom. 

Yn gyffredinol, gallwch ofyn i ni edrych ar eich cwyn os ydych yn cyfeirio eich cwyn at yr Ombwdsmon Cyfreithiol o fewn y naill ai:

- Un flwyddyn o'r broblem yn digwydd; neu
 - Un flwyddyn ar ôl i chi ddod i wybod amdano.

Ar gyfer cwynion a atgyfeirir at yr Ombwdsmon Cyfreithiol cyn 1 Ebrill 2023, gallwn dderbyn cwynion lle digwyddodd y mater y cwynwyd amdano yn y chwe blynedd diwethaf, neu os digwyddodd y mater fwy na chwe blynedd yn ôl, mae’n rhaid eich bod wedi dod yn ymwybodol ohono ddim mwy na thair blynedd yn ôl.

Anfon dogfennau atom

Ni allwn dderbyn dogfennau o siopau ar-lein fel Microsoft SkyDrive, Xdrive, Livedrive a llwyfannau cwmwl eraill megis Dropbox, Google Drive, ac ati. Byddai'n well gennym pe baech yn atodi dogfennau i e-bost yn lle hynny.

Fel arall, gallwch bostio eich dogfennau. Anfonwch gopïau yn unig, oherwydd ein bod yn sganio ein post ac yn dinistrio'r copïau gwreiddiol. Gwnewch gopïau o unrhyw bapurau pwysig sy'n ymwneud â'ch cwyn (llythyrau, datganiadau, dogfennau swyddogol neu dystysgrifau).

Camau y gallwn eu cymryd

Caiff y rhan fwyaf o gwynion eu datrys yn gyflym ac yn anffurfiol drwy gael pawb i gytuno ar yr hyn sy'n deg. Gallwn gynnal ymchwiliadau mwy ffurfiol, os oes eu hangen, ond gall y rhain gymryd mwy o amser. 

Os ydym yn cytuno bod gwasanaeth eich darparwr gwasanaethau cyfreithiol wedi bod yn anfoddhaol, gallwn ofyn iddynt:

  • ymddiheuro i chi;
  • rhoi unrhyw ddogfennau y mae gennych hawl iddynt yn ôl;
  • gnweud mwy o waith i chi, os gall hyn unioni'r hyn a aeth o'i le;
  • ad-dalu neu leihau eich ffioedd cyfreithiol; neu
  • talu iawndal os ydych wedi colli allan neu wedi cael eich trin yn wael (gall hyn fod yn unrhyw beth hyd at £50,000 ond rydym yn gyffredinol yn dyfarnu llai na £1,000).

Sut i gysylltu â ni

Rydym ar agor rhwng 10am a 4pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch ein ffonio ar 0300 555 0333.

Mae galwadau i'r Ombwdsmon Cyfreithiol yn costio'r un faint â rhif llinell dir 01 neu 02 arferol, hyd yn oed o ffôn symudol, ac fe'u cofnodir at ddibenion hyfforddi a monitro.

Os ydych yn ffonio o dramor, ffoniwch + 44 121 245 3050.

E - bost

Gallwch hefyd anfon e-bost atom yn enquiries@legalombudsman.org.uk

Wefan

Os ydych am wybod mwy amdanom ni a beth yr ydym yn ei wneud, ewch iwww.legalombudsman.org.uk

 Ysgrifennu

Os yw'n well gennych, gallwch ysgrifennu atom yn

Ombwdsmon Cyfreithiol

Blwch Post 6806

Wolverhampton

WV1 9WJ

Os oes angen gwybodaeth arnoch mewn iaith arall neu mewn print bras, Braille neu ar CD sain, cysylltwch â ni.

Pethau pwysig i'w gwybod am sut rydym yn trin eich gwybodaeth

Rydym yn cymryd hawliau gwybodaeth a'ch preifatrwydd o ddifrif. I gael rhagor o wybodaeth am Ddiogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Hawliau a Diogelwch gwybodaeth infosec@legalombudsman.org.uk.

Gallwch hefyd ymweld â'n gwefan i ddysgu mwy am sut rydym yn defnyddio eich data personol.

Peidiwch ag anfon dogfennau gwreiddiol atom oni bai ein bod yn gofyn i chi wneud hynny. Os byddwn yn gofyn i chi anfon dogfennau gwreiddiol atom, byddwn yn eu cadw'n ddiogel ac yn eu dychwelyd atoch.