Make a complaint | Gwneud cwyn

English

We want to make sure that we are the right people that you go to with your complaint. To be sure we ask you to fill out this questionnaire. Before you do that, we need to explain what we are able to help with. As the Legal Ombudsman, we are only able to deal with complaints about providers of legal services who are regulated as not all providers of legal services are. Those most likely to be regulated are solicitors, barristers, legal executives, and licensed conveyancers. For the full list click here.

In most cases, you must first raise the complaint with the person who provided you with the legal service before you come to us but we appreciate that sometimes that is difficult or impossible.

You will need to provide documents and personal information. If you do not want to complete the online form, you can also download it and send by email.

Complete the questionnaire

Cymraeg

Rydyn ni am wneud yn siŵr mai ni yw’r bobl iawn yr ydych chi’n mynd i gyda’ch cwyn. I fod yn siŵr, rydym yn gofyn i chi lenwi’r holiadur hwn. Cyn i chi wneud hynny, mae angen i ni esbonio’r hyn y gallwn ni ei helpu ag ef. Fel yr Ombwdsmon Cyfreithiol, rydym ond yn gallu delio â chwynion am ddarparwyr gwasanaethau cyfreithiol sy’n cael eu rheoleiddio yn unig, gan nad yw pob darparwr gwasanaethau cyfreithiol yn cael eu rheoleiddio. Y rhai sy’n fwyaf tebygol o gael eu rheoleiddio yw cyfreithwyr, bargyfreithwyr, swyddogion cyfreithiol a thrawsgludwyr trwyddedig. I weld y rhestr lawn, cliciwch yma.

Yn y rhan fwyaf o achosion, yn gyntaf mae’n rhaid ichi godi cwyn gyda’r person a roddodd y gwasanaeth cyfreithiol i chi cyn i chi ddod i ni, ond rydym yn sylweddoli bod hynny’n anodd neu’n amhosibl weithiau.

Bydd angen i chi ddarparu dogfennau a gwybodaeth bersonol. Os nad ydych am lenwi’r ffurflen ar-lein, gallwch hefyd ei lawrlwytho a’i hanfon drwy e-bost.

Llenwi’r holiadur