Cyfeirio

Sefydlwyd Ombwdsmon Cyfreithiol Cymru a Lloegr gan y Swyddfa ar gyfer Cwynion Cyfreithiol (ein Bwrdd) o dan Ddeddf Gwasanaethau Cyfreithiol 2007

Ein gwaith ni yw ystyried cwynion am ddarparwyr gwasanaethau cyfreithiol a chwmnïau rheoli hawliadau mewn ffordd deg ac annibynnol: ni fyddwn yn cymryd y naill ochr na’r llall ac nid ydym yn gallu darparu cyngor cyfreithiol.

Os nad yw’r Ombwdsmon Cyfreithiol yn gallu ymchwilio i’ch cwyn, mae yna nifer o sefydliadau eraill a allai gynorthwyo neu gynnig cyngor, gan ddibynnu ar yr amgylchiadau. Cliciwch ar y tabiau isod i weld rhagor o wybodaeth am y sefydliadau hyn.

Sefydliadau fydd o bosib yn gallu helpu

Rheoleiddwyr cymeradwy – gallwn dderbyn cwynion am ddarparwyr gwasanaethau sy’n cael eu cwmpasu gan nifer o reoleiddwyr gwahanol. Gweler rhestr llawn isod.

Enw Maes arbenigedd Rhif ffôn Gwefan
Bwrdd Safonau’r Bar Corff rheoleiddio ar gyfer bargyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr. 020 7611 1444 www.barstandardsboard.org.uk
Rheoliad Rheoli Hawliadau Corff rheoleiddio ar gyfer cwmnïau rheoli hawliadau 0333 200 0110 www.claimsregulation.gov.uk
Bwrdd Safonau Cyfreithwyr Costau Rheoleiddiwr ar gyfer Cyfreithwyr Costau. Dim manylion www.costslawyer.co.uk/?q=rules
Cyngor y Trawsgludwyr Trwyddedig Corff rheoleiddio ar gyfer trawsgludwyr trwyddedig yng Nghymru a Lloegr. 0207 250 8465
clc@clc-uk.org
www.clc-uk.org
Swyddfa’r Gyfadran Corff rheoleiddio ar gyfer notari cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr. Byddant ond yn ymchwilio i gwynion am notarïaid sydd ddim yn aelodau o The Notaries Society. Os yw’r notari yn aelod o’r Notaries Society yna edrychwch ar y manylion cyswllt ar gyfer Notaries Society. 020 7222 5381 www.facultyoffice.org.uk
Bwrdd Rheoleiddio Eiddo Deallus Corff rheoleiddio ar gyfer cyfreithwyr eiddo deallusol. 020 7353 4373 www.ipreg.org.uk
CILEx Regulation Corff rheoleiddio ar gyfer Gweithredwyr Cyfreithiol. 01234 845 770 www.cilexregulation.org.uk
Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr Corff rheoleiddio ar gyfer cyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr.

Mae gan yr SRA adran ar eu gwefan wedi’i neilltuo ar gyfer sut i hawlio ffioedd proffesiynol heb eu talu yn ôl.

Canolfan gyswllt – 0370 606 2555 o fewn y DU
Galwyr rhyngwladol +44 (0) 121 329 6800
Llinell Gymorth Moeseg – 0370 606 2577
0845 850 0999 (Biwro twyll a chudd-wybodaeth cyfrinachol).
www.sra.org.uk

 

Rheoleiddwyr eraill os ydych yn pryderu am ymddygiad proffesiynol darparwr gwasanaeth (yn hytrach na chwyn am y gwasanaeth a ddarparwyd ganddynt i chi’n uniongyrchol), neu am ymddygiad rhywun nad oedd yn gweithredu ar eich rhan, efallai y byddwch chi’n gallu codi hyn gyda chorff rheoleiddio’r darparwr gwasanaeth.

Enw Maes arbenigedd Rhif ffôn Gwefan
Cymdeithas Asiantau Gosod Preswyl Rheoleiddiwr ar gyfer asiantau gosod yn y DU 0844 387 0555 www.arla.co.uk
Awdurdod Ymddygiad Ariannol Rheoleiddio’r diwydiant gwasanaethau ariannol yn y DU. 0800 111 6768 www.fca.org.uk
Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol Corff proffesiynol a rheoliadol ar gyfer gweithwyr deintyddol proffesiynol yn y DU. 0845 222 4141
020 7887 3800
www.gdc-uk.org
Y Cyngor Meddygol Cyffredinol Corff proffesiynol a rheoliadol ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol yn y DU. 0161 923 6602 www.gmc-uk.org
Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol Yn delio â gweinyddu a rheoleiddio treuliau AS. Mae manylion eu gweithdrefn gwyno fewnol wedi’u cynnwys ar eu gwefan. 020 7811 6400 www.parliamentarystandards.org.uk
Cymdeithas Ymarferwyr Ansolfedd Corff proffesiynol a rheoliadol ar gyfer ymarferwyr ansolfedd awdurdodedig. 0300 678 0015 www.insolvency-practitioners.org.uk
Sefydliad Ysgrifenwyr Ewyllysiau Proffesiynol Sefydlwyd y Sefydliad Ysgrifenwyr Ewyllysiau Proffesiynol (IPW) ym 1991 fel corff hunan-reoleiddio i ddiogelu’r cyhoedd rhag ymarferwyr heb gymwysterau ac arferion busnes anfoesol ac mae wedi’i sefydlu fel y corff proffesiynol cydnabyddedig sy’n rheoleiddio ac yn hyrwyddo’r proffesiwn o ysgrifennu ewyllys yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 0345 257 2570 www.ipw.org.uk
Cymdeithas y Cyfreithwyr Iwerddon Corff, rheoleiddiwr a thriniwr cwynion proffesiynol ar gyfer cyfreithwyr yng Ngweriniaeth Iwerddon. 353 1 672 4800 (cyffredinol)
353 1 879 8700 (rheoliad)
www.lawsociety.ie
Cymdeithas y Cyfreithwyr Gogledd Iwerddon Corff, rheoleiddiwr a thriniwr cwynion proffesiynol ar gyfer cyfreithwyr yng Ngogledd Iwerddon 028 9023 1614 www.lawsoc-ni.org
Cymdeithas y Cyfreithwyr yr Alban Corff a rheoleiddiwr proffesiynol ar gyfer cyfreithwyr yn yr Alban. 0131 226 7411 (cyffredinol)
0131 479 8124 (ymarferion proffesiynol)
0131 476 8195 (ymyriadau)
0131 476 8168 (ymchwilio i gwynion)
www.lawscot.org.uk
Cymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai Corff a rheoleiddiwr proffesiynol ar gyfer Asiantau Tai yn y DU. 0844 387 0555 (cwynion) www.naea.co.uk
Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo Corff rheoleiddio i’r rhai sy’n darparu cyngor mewnfudo i aelodau’r cyhoedd. 0845 000 0046 www.oisc.homeoffice.gov.uk/
PhonepayPlus Corff rheoleiddio ar gyfer gwasanaethau cyfradd premiwm; gall ddarparu cyngor ynghylch gwasanaethau cyfradd premiwm ac ymchwilio i adroddiadau o daliadau cyfradd premiwm annisgwyl. 0300 30 300 20 Phone Pay Plus
Cymdeithas Cyfreithwyr Esgeulustod Proffesiynol Cymdeithas Cyfreithwyr EsgeulustodGyda rhestr o gyfreithwyr sy’n arbenigo mewn hawliadau esgeulustod proffesiynol. Noder – byddant yn codi tâl am eu gwaith.Proffesiynol 0117 905 5316 www.pnla.org.uk
Awdurdod Rheoleiddio Darbodus
Rhan o Fanc Lloegr, sy’n gyfrifol am reoleiddio a goruchwylio darbodus o fanciau, cymdeithasau adeiladu, undebau credyd, yswirwyr a chwmnïau buddsoddi mawr. Mae’n gwneud cyfraniad pwysig at bwrpas craidd y banc o ddiogelu a gwella sefydlogrwydd system ariannol y DU. www.bankofengland.co.uk
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig Corff proffesiynol a rheoleiddio ar gyfer syrfewyr yn y DU. 0870 333 1600 (ymholiadau cyffredinol) neu
020 7695 1670 (cwynion)
www.rics.org
Cymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau (STEP) Corff proffesiynol ar gyfer ymarferwyr yn maes ymddiriedolaethau ac ystadau. 020 3752 3700 www.step.org
Cymdeithas Ysgrifenwyr Ewyllysiau Sefydliad hunan-reoleiddio ar gyfer ysgrifenwyr ewyllys. Mae’n rheoleiddio aelodau yn unig ac mae’n ofynnol i bob aelod gario yswiriant indemniad proffesiynol. 01522 687 888 www.thesocietyofwillwriters.co.uk

 

Cyngor cyfreithiol – ceir nifer o sefydliadau a all roi cyngor neu gymorth cyfreithiol ichi.

Enw Maes arbenigedd Rhif ffôn Gwefan
Y Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (ACAS) Yn hyrwyddo arferion gorau yn y gweithle ac yn helpu i ddatrys anghydfodau rhwng unigolion a grwpiau o weithwyr a’u cyflogwyr. 08457 47 47 47 www.acas.org.uk
Canolfannau Cyngor ar Bopeth Yn darparu cyngor cyfreithiol a chyffredinol am ddim. Ewch yma i chwilio am fanylion cyswllt lleol www.citizensadvice.org.uk
Cyngor Cyfreithiol Sifil (Cyngor Cyfreithiol Cymunedol gynt) Darparu cyngor cyfreithiol am ddim ar gyfer rhai sydd â hawl i gael cymorth cyfreithiol. 0345 345 4345 www.gov.uk/civil-legal-advice
Ffederasiwn Canolfanau Cyfraith Mae Canolfanau Cyfraith yn bractisau cyfreithiol dielw sy’n darparu cyngor a chynrychiolaeth cyfreithiol am ddim i bobl dan anfantais. Ewch i’r wefan i gael manylion cyswllt swyddfa leol. www.lawcentres.org.uk
LawWorks (Cyfreithwyr Pro Bono) Elusen sy’n darparu cymorth cyfreithiol am ddim i unigolion a grwpiau cymunedol nad ydynt yn gallu fforddio talu amdano ac nad ydynt yn gallu cael cymorth cyfreithiol. 

Noder nad yw LawWorks yn rhedeg llinell gymorth i aelodau o’r cyhoedd bellach.

Dylid cyfeirio ymholiadau at eu gwefan www.lawworks.org.uk i gael gwybodaeth am sut i gael cyngor cyfreithiol pro bono gan y Rhwydwaith Clinigau LawWorks.

n/a www.lawworks.org.uk
Y Llinell Dyled Cenedlaethol Llinell gymorth sy’n rhoi cyngor am ddim ar sut i ddelio â phroblemau dyled. 0808 808 4000 www.nationaldebtline.co.uk

Cynlluniau ombwdsmon/ymdrin â chwynion eraill – mae yna nifer o gynlluniau ombwdsmon/ymdrin â chwynion gwahanol, sy’n ystyried cwynion ar draws amrywiaeth eang o feysydd. Os na all yr Ombwdsmon Cyfreithiol gynorthwyo gyda’ch cwyn, efallai y bydd cynllun ombwdsmon arall yn gallu cynorthwyo.

Enw Maes arbenigedd Rhif ffôn Gwefan
Ombwdsmon i Ddefnyddwyr Gall unrhyw un sydd â chwyn am nwyddau neu wasanaethau mewn unrhyw sector nad ydynt eisoes yn cael eu gweini gan ombwdsmon ddefnyddio’r Ombwdsmon i Ddefnyddwyr. 0333 300 1620 www.consumer-ombudsman.org/
Cymdeithas Gwasanaethau Credyd (CSA) Corff proffesiynol ar gyfer rhai asiantau casglu dyledion. Gellir gwneud cwyn i’r sefydliad hwn os ydynt am gwyno am y ffordd maent wedi cael eu herlid am ddyled ond dim ond os bydd yr asiantaeth dyled yn aelod o’r corff hwn. 0191 217 0775 www.csaconsumers-uk.com
Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS) Sefydliad ymdrin â chwynion ar gyfer cwynion rhwng defnyddwyr a busnesau sy’n darparu gwasanaethau ariannol. 0800 023 4567 (am ddim ar gyfer galwadau o ‘linell sefydlog’) neu 0300 123 9 123 (am ddim ar gyfer defnyddwyr ffonau symudol sy’n talu bob mis ar gyfer galwadau i rifau sy’n dechrau 01 neu 02) www.financial-ombudsman.org.uk
Ombwdsmon Dodrefn Yn ymdrin ag anghydfodau rhwng defnyddwyr a manwerthwyr mewn diwydiannau dodrefn, gwella cartrefi a gorchuddion llawr. 0845 653 2064 Ombwdsmon Dodrefn
Ombwdsmon Tai Yn ymdrin ag anghydfodau rhwng landlordiaid a thenantiaid. 0300 111 3000 Ombwdsmon Tai
Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) Yn ymchwilio i gwynion am yr heddlu ac ymchwiliadau’r heddlu yng Nghymru a Lloegr. Fodd bynnag cyn cyfeirio at y IOPC dylid ystyried cynghori’r galwyr i ymweld â’u gorsaf heddlu leol y maent wedi mynegi anfodlonrwydd â nhw a’u cynghori i siarad â’r rhingyll ar ddyletswydd neu’r arolygydd ar ddyletswydd. Gallent wneud cwyn uniongyrchol i’r naill neu’r llall o’r ddau hynny a fydd yn ymchwilio, ac os oes angen yn trosglwyddo’r mater i safonau proffesiynol. Dim ond unwaith maent wedi cwblhau’r hyn y dylent fynd i IOPC. 0300 020 0096 https://www.policeconduct.gov.uk/
Swyddfa Ymchwilio i Ymddygiad Barnwrol Cafodd y Swyddfa Cwynion Barnwrol ei gymryd drosodd gan y Swyddfa Ymchwilio i Ymddygiad Barnwrol ar 1 Hydref 2013.
Ni all y Swyddfa Ymchwilio i Ymddygiad Barnwrol ymchwilio i gwynion am ynadon, barnwyr tribiwnlys na staff y llys. Dysgwch fwy am yr hyn y gallent ac na allent ei ymchwilio iddo yma -http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/what-complain-about.htmRhaid gwneud cwyn i JCIO yn ysgrifenedig. Mae yna nifer o ffyrdd i wneud hynny;Anfonwch y gŵyn drwy’r post i’r Swyddfa Ymddygiad ac Ymchwiliadau Barnwrol 81 – 82 Queens building, Royal Courts of Justice, Strand London, WC2A 2LL
Defnyddiwch y ffurflen gwyno ar-lein ar y wefan
http://judicialconduct.judiciary.gov.uk/making-a-complaint.htm
E-bostiwch eich cwyn i
mailto:inbox@jcio.gsi.gov.uk
Anfonwch y cwyn ar ffacs i
0207 073 4725.
0207 0734 719 Swyddfa Ymchwilio i Ymddygiad Barnwrol
Cymdeithas y Cyfreithwyr Iwerddon Corff, rheoleiddiwr ac ymdriniwr cwynion proffesiynol ar gyfer cyfreithwyr yng Ngweriniaeth Iwerddon 353 1 672 4800 (cyffredinol)
353 1 879 8700 (rheoliad)
www.lawsociety.ie
Cymdeithas y Cyfreithwyr Gogledd Iwerddon Corff, rheoleiddiwr ac ymdriniwr cwynion proffesiynol ar gyfer cyfreithwyr yng Ngogledd Iwerddon 028 9023 1614 www.lawsoc-ni.org
Arsylwr Lleyg ar gyfer Gogledd Iwerddon Mae Arsylwyr Lleyg yn derbyn ac yn archwilio canllawiau am broses gwyno a weithredir gan Gymdeithas y Cyfreithwyr Gogledd Iwerddon yn ac am y ffordd y mae Pwyllgor Cwynion Cleientiaid yng Nghymdeithas y Cyfreithwyr yn ymdrin â chwynion am gyfreithwyr. www.layobserverni.com/
Ombwdsmon y Llywodraeth Leol Yn ymdrin â chwynion am gynghorau lleol lle nad yw’r achwynydd wedi gallu datrys y gŵyn gyda’r cyngor lleol dan sylw. 0300 061 0614 www.lgo.org.uk
Yr Ombwdsmon Moduron Mae’r Ombwdsmon Moduron yn gorff wedi’i gefnogi gan y llywodraeth, hunan-reoledig y DU ar gyfer y diwydiant moduron. Maent yn helpu i ddod o hyd i garejys achrededig a datrys anghydfodau moduro. 

71 Great Peter Street
Llundain
SW1P 2BN
0345 241 3008
consumer@tmo-uk.org

0345 241 3008 https://www.themotorombudsman.org/
Gwasanaethau ombwdsmon: Cyfathrebiadau Yn ymchwilio i gwynion am gwmnïau cyfathrebu. 0330 440 1614 www.ombudsman-services.org
Gwasanaeethau Ombwdsmon: Trwyddedu Hawlfraint Yn ymchwilio i gwynion am gyrff sydd naill ai’n berchen ar neu’n gweinyddu trwyddedu deunydd hawlfraint ar ran trydydd parti. Gelwir y rhain yn Sefydliadau Cydreoli 0330 440 1614 www.ombudsman-services.org
Gwasnaethau Ombwdsmon: Ynni Yn ymchwilio i gwynion am gwmnïau nwy neu drydan. 0330 440 1624 www.ombudsman-services.org
Gwasanaethau Ombwdsmon: Eiddo Corff rheoleiddio ar gyfer cwmnïau arolygu siartredig, syrfewyr, asiantau tai, asiantau rheoli preswyl, asiantau gosod a gweithwyr proffesiynol eiddo eraill. Gallent ymdrin â chwynion am gwmnïau sy’n cymryd rhan yn eu cynllun yn unig. 0330 440 1634 neu 01925 530 270 www.ombudsman-services.org
Gwasanaethau Ombwdsmon: Y Fargen Werdd Yn ymchwilio i gwynion ynghylch darparwr Fargen Werdd. Hefyd yn cynnwys cwynion lle mae gwerthwr neu landlord tŷ yn methu â datgelu gwybodaeth allweddol am Gynllun Fargen Werdd fel Tystysgrif Perfformiad Ynni. 0330 440 1614 www.ombudsman-services.org
Ombwdsmon Seneddol a’r Gwasanaeth Iechyd Sefydliad sy’n ystyried cwynion bod adrannau’r llywodraeth, ystod o gyrff cyhoeddus eraill yn y DU, a’r GIG yn Lloegr, ddim wedi gweithredu’n briodol neu’n deg neu wedi darparu gwasanaeth gwael. 0345 015 4033 neu anfonwch neges destun ‘call back’ i 07624 813 005 www.ombudsman.org.uk
Ombwdsmon Pensiynau Yn ymchwilio i gwynion rhwng aelodau o gynlluniau pensiwn a gweinyddwyr y cynllun. 020 7630 2200 www.pensions-ombudsman.org.uk
Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth Cymru a Lloegr Yn ymchwilio i gwynion gan garcharorion, y rhai sydd ar brawf a’r rhai mewn canolfannau symudiadau mewnfudo. Y rhai sydd wedi derbyn gwasanaeth gan Wasanaeth Carchardai EM, Asiantaeth Ffiniau’r DU neu’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol. 020 7633 4100 neu 0845 010 7938 www.ppo.gov.uk
Ombwdsmon eiddo Yr Ombwdsmon ar gyfer asiantau tai gynt. Y sefydliad ymdrin â chwynion lle mae aelodau o’r cyhoedd am wneud cwyn am eu asiant tai. 01722 333 306 www.tpos.co.uk
Ombwdsmon
Symud Dodrefn
Yn delio ag anghydfodau rhwng defnyddwyr a chwmnïau symud dodrefn). 020 8144 3790 Yr Ombwdsmon Symud Dodrefn
Ombwdsmon Manwerthu Yn delio ag anghydfodau rhwng defnyddwyr, manwerthwyr a masnachwyr. 020 3540 8063 Yr Ombwdsmon Manwerthu
Comisiwn Cwynion Cyfreithiol yr Alban Corff ymdrin â chwynion i gyfreithwyr yn yr Alban. Tel: 0131 201 2130
Fax: 0131 201 2131
www.scottishlegalcomplaints.com
Cymdeithas Ysgrifenwyr Ewyllysiau Sefydliad hunan-reoleiddio ar gyfer ysgrifenwyr ewyllys. Mae’n rheoleiddio aelodau yn unig ac mae’n ofynnol i bob aelod meddu ar yswiriant indemniad proffesiynol. 01522 687 888 www.thesocietyofwillwriters.co.uk
Ombwdsmon Dyfrffyrdd Yn ymchwilio i gwynion am y Canal & River Trust ac unrhyw un o’i is-gwmnïau. 0161 980 4858 Ombwdsmon Dyfrffyrdd

Cyngor arall – Os oes gennych bryderon am rywbeth nad yw’n fater cyfreithiol, ac angen cyngor a chymorth cyffredinol, efallai y byddwch yn gallu cael hyn drwy nifer o wahanol sefydliadau.

Enw Maes arbenigedd Rhif ffôn Gwefan
Age UK (Age Concern a Help the Aged gynt) Elusen sy’n ceisio gwella safonau yn hwyrach mewn bywyd i bawb drwy eu gwybodaeth a chyngor, ymgyrchoedd, cynnyrch, hyfforddiant ac ymchwil. 0800 169 6565 www.ageuk.org.uk
Child Maintenance Options Mae Child Maintenance Options yn darparu gwybodaeth a chymorth diduedd am ddim i helpu rhieni i wneud dewisiadau gwybodus am gynhaliaeth plant. 0800 988 0988 Child Maintenance Options
Yr Asiantaeth Cynnal Plant Sicrhau bod rhieni sy’n byw ar wahân i’w plant yn cyfrannu at eu cynhaliaeth. 08457 133 133 www.csa.gov.uk
Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) Diogelu a hyrwyddo lles plant. 0300 456 4000 www.cafcass.gov.uk
Gwasanaeth Cwnsela ar Gredyd Defnyddwyr (CCCS) Cyngor ar ddyled 0800 138 1111
Gall galwyr ofyn am alwad yn ôl
www.cccs.co.uk
Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol Adolygu camweinyddiad cyfiawnder posib yn y DU. 0121 233 1473 www.ccrc.gov.uk/
Yr Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol Y corff sy’n gyfrifol am weinyddu’r cynllun iawndal anafiadau troseddol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. 0300 003 3601 Dolen uniongyrchol i dudalen y wefan
Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) Corff sy’n gyfrifol am erlyn troseddau yng Nghymru a Lloegr. 020 3357 0899 (Uned Ohebiaeth y CPS)
01904 545 400 (Pencadlys Efrog) 020 3357 0000 (Pencadlys Llundain)
www.cps.gov.uk
Liberty (sef Y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hawliau Sifil) Sefydliad ymgyrchol ar gyfer amddiffyn hawliau a rhyddid drwy’r llysoedd, y senedd a’r gymuned ehangach. 020 7403 3888 neu 0203 145 0460 www.liberty-human-rights.org.uk
MIND Elusen iechyd meddwl ar gyfer Cymru a Lloegr. 0300 123 3393 (llinell wybodaeth)
0300 466 6463 (Llinell cyngor cyfreithiol)
www.mind.org.uk
Motor Insurers Bureau (MIB) Yn darparu cronfa ganolog lle gall dioddefwyr damweiniau traffig ffordd hawlio iawndal lle roedd gyrrwr y cerbyd heb yswiriant neu’n anolrheiniadwy. 01908 830 001 www.mib.org.uk
Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) Yn darparu gwasanaethau eiriolaeth plant a phobl ifanc yng Nghymru a Lloegr sy’n destun achosion gofal plant. 0800 61 61 01 (ar gyfer plant neu bobl ifanc)
0151 649 8700 (i gael cyngor ar fater cyfreithiol sy’n ymwneud â phlentyn neu berson ifanc)
www.nyas.net
Hawliau Menywod Sefydliad menywod gwirfoddol wedi ymrwymo i hysbysu, addysgu a grymuso menywod ynghylch eu hawliau cyfreithiol.
Nid yw’n darparu cyngor cyfreithiol ond gall gyfeirio at gyngor cyfreithiol am ddim mewn ardaloedd gwahanol.
020 7251 6577 (cyngor cyfreithiol cyffredinol)
020 7251 8887 (trais rhywiol)
0207 490 7689 (mewnfudo a lloches)
www.rightsofwomen.org.uk
Samaritans Cymorth emosiynol cyfrinachol i bobl yn y DU 08457 90 90 90 www.samaritans.org
Gwasanaeth Dewis Ffôn Gwasanaeth optio allan am ddim sy’n eich galluogi i gofnodi eich dewis ar y gofrestr swyddogol a pheidio derbyn galwadau gwerthiant neu farchnata na ofynnwyd amdanynt. 0845 070 0707 www.tpsonline.org.uk

Cyrff/sefydliadau’r llywodraeth – ceir nifer o asiantaethau a chyrff y llywodraeth a all fod yn gallu cynorthwyo gydag ymholiadau penodol, gan ddibynnu ar natur eich pryderon.

Enw Maes arbenigedd Rhif ffôn Gwefan
Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Yn hyrwyddo ac yn monitro cydraddoldeb a hawliau dynol ar draws y naw nodwedd warchodedig. Ffôn: 0808 800 0082
Ffôn testun: 0808 800 0084
www.equalityhumanrights.com
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi (HMCS) Yn delio â gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru a Lloegr, ac yn darparu manylion cyswllt llysoedd unigol. Gweler y wefan ar gyfer ‘Court Finder’ ar gyfer manylion cyswllt llysoedd unigol. Yn cysylltu’n uniongyrchol i’r dudalen ar y wefan syth
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi Yn delio gyda thaliadau refeniw a threthi sydd angen eu talu i’r llywodraeth. Rhifau amrywiol ar gyfer gwahanol adrannau. Gallwch hefyd weld eich llyfr ffôn lleol ar gyfer swyddfa dreth leol. I wneud cwyn cysylltwch â
0845 300 3900 (credydau treth)
0845 900 0444(hunan asesiad)
0845 302 1479 (YG)
0845 302 1444 (budd-dal plant) neu
0845 010 9000 (TAW, Tollau Tramor a Chartref)
www.hmrc.gov.uk
HMRC – Llinell Gymorth Trethi Stamp Yn darparu cyngor ar:
•trethi stamp sy’n daladwy wrth brynu tir
• eiddo a chyfranddaliadau
•lesio tir ac eiddo
0300 200 3510 HMRC – Llinell Gymorth Trethi Stamp
Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) Awdurdod annibynnol y DU a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd. 0303 123 1113 www.ico.org.uk
Cofrestrfa Tir Yn delio â phob mater o dir cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. 0844 892 1111 www.landregistry.gov.uk
Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol Corff sy’n ymdrin â gweinyddu cymorth cyfreithiol. Gweler y wefan am wybodaeth ar gymhwysedd. 0300 200 2020 www.gov.uk/legal-aid
Y Weinyddiaeth Gyfiawnder Yn darparu trosolwg o’r system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr. Bydd y wefan yn darparu dolenni i nifer o wahanol sefydliadau sy’n dod o dan gylch gorchwyl y Weinyddiaeth Gyfiawnder. 020 3334 3555 www.justice.gov.uk
Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus Yn delio â chofrestru Pwerau Atwrneiod a goruchwyliaeth o’r rheini a benodwyd gan y Llys Gwarchod. 0300 456 0300 www.justice.gov.uk
Gwasanaeth  Profiant Rhan o Adran Deulu yr Uchel Lys. Mae’n delio â phrofiant nad ydynt yn ddadleuol ac yn rhoi grantiau o brofiant neu lythyron gweinyddu. Defnyddiwch y gwasanaeth ‘Court Finder’ ar y wefan i ganfod manylion cyswllt y gofrestrfa brofiant lleol. www.justice.gov.uk
Swyddfa Costau Uwchlysoedd Yn darparu asesiad manwl o gostau. 020 7947 6000 www.justice.gov.uk
Asiantaeth Ffiniau’r DU Sefydliad sy’n gyfrifol am reoli ymfudo i’r DU. www.ukba.homeoffice.gov.uk